Algemene voorwaarden webwinkel Gommans antennebouw / Sattv

Hierna te noemen:  wij, ons, onze, sattv, sattv.nl

Prijzen
Alle Prijzen sattv.nl zijn indien anders vermeld inclusief BTW en in Euro, exclusief verzend, transport, plaatsing en installatiekosten. Prijs, model, uitvoeringen en typefouten  zijn voorbehouden.
 
Bestelling, betaling en levering
Uw bestelling bij sattv.nl wordt in de regel binnen 2 werkdagen, mits op voorraad, bij vooruitbetaling (van de volledige bestelling, inclusief verzendkosten) afgeleverd binnen Nederland. Bestellingen naar het buitenland kunnen bij normale condities ongeveer 2 tot 5 werkdagen langer in beslag nemen.
Bestellingen worden binnen 1 werkdag door ons per e-mail bevestigd. Het is daarbij van belang niet uw e-mailadres vergeten te vermelden. U moet ook rekening houden met overboekingen welke via giro worden overgemaakt naar onze bankrekening, dit duurt enkele werkdagen langer voor dit op onze rekening staat.
Overboekingen Via I-Deal staan normaal gesproken binnen of na 1 werkdag op onze rekening.

Status voorraad
Er kunnen geen rechten worden ontleent aan onze voorraad status. Wij gaan zorgzaam om met gegevens maar het kan voorkomen dat een artikel niet op voorraad blijkt te zijn  Wanneer een product niet op voorraad blijkt te zijn proberen wij uw bestelling zo snel mogelijk af te werken.

Verkoopovereenkomst
De verkoopovereenkomst komt direct  tot stand wanneer de betaling door sattv.nl is ontvangen. Wanneer tussen het moment van bevestiging van uw order en tussen het moment van betalen een prijswijziging optreedt, behoudt sattv.nl zich het recht voor deze wijziging door te berekenen.

Eigendomsvoorbehoud

Sattv behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van Sattv nog openstaat.

Garantie
1)Indien het verkochte Product binnen de garantie termijn naar het oordeel van de Verkoper gebrekkig is, dan zal het Product, ter keuze van de Verkoper, kosteloos worden gerepareerd, vervangen dan wel worden gecrediteerd. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten.
2)De Koper dient dit ter kennis te brengen van de Verkoper, uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

Herroepingsrecht
De Wet koop op afstand geldt als u een product of dienst koopt, bijvoorbeeld als u via internet een koopovereenkomst afsluit. Bij koop op afstand geldt een herroepingsrecht, dit is een ander woord voor bedenktermijn. U mag het product binnen zeven werkdagen na ontvangst terugsturen naar ons. U mag dan melden dat u geen gebruik wilt maken van de dienst. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Uiteraard dient het product onbeschadigd, niet gebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Wij zorgen ervoor dat u binnen 30 dagen het aankoopbedrag teruggestort krijgt.
U heeft geen herroepingsrecht:
1)Voor maatwerk of voor een product welke al gedeeltelijk geassembleerd is en/of uit verschillende componenten bestaat.
2)Voor canaldigitaal kaarten welke al geactiveerd of geregistreerd zijn.
3)Mediaguard modules of andere artikelen waarvan u de verzegeling heeft verbroken.
4)Als u een dienst afneemt en de uitvoering met uw instemming is begonnen binnen de termijn van zeven werkdagen.

Overmacht
Wanneer overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Gommans antennebouw Sattv bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
Onder overmacht is tevens inbegrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet of niet tijdig in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen, en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking of andere onvoorziene oorzaken. En belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

Privacyverklaring
Wanneer u een product besteld bij sattv.nl worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling(en) en om u te informeren over diverse  markt ontwikkelingen.
Voor dit laatste doel kunnen we een e-mail bericht verspreiden via een nieuwsbrief. Als u daar geen prijs (meer) op stelt kunt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief.

Wetgeving
Op al onze artikelen en diensten is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.